Åpenhetsloven, redegjørelse for 2022:

Informasjon om Baggerød sitt arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022, forplikter Baggerød seg til å utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med internasjonale krav, svare på forespørsler fra allmennheten og redegjøre for vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger.

Baggerød er et selskap som forvalter og utvikler egen teknologi som selges globalt.  Selskapet har omtrent 70 ansatte og har en sterk posisjon i det globale maritime marked med sine produkter.  Våre kunder er energiselskap, skipsverft, redere og managementselskaper globalt og eksportandelen er over 50%.

Baggerød ønsker å bidra til å fremme respekt for menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter. Selskapet velger derfor å samarbeide med ansvarlige leverandører og samarbeidspartnere. Selskapet har etablert etiske retningslinjer som beskriver vår forpliktelse til å være i samsvar med FNs Global Compact. De etiske prinsippene inkluderer prinsipper om menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, forretningsetikk, likestilling, anti-diskriminering, tvangsarbeid, barnearbeid og miljø.  Baggerød jobber systematisk for å innlemme menneskerettighetsaspektet i vår virksomhet og overfor våre samarbeidspartnere. Dette gjør vi blant annet ved å gi våre ansatte anstendige lønninger og regulerte arbeidstider. Vi har nulltoleranse for barnearbeid i egen virksomhet - og i leverandørkjeden. Vi jobber for å avdekke om Baggerød bidrar til mulige brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og vi utviser høy grad av varsomhet når vi har virksomhet eller samarbeidspartnere i områder der menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter står svakere. Vi forventer at våre leverandører etterlever våre etiske prinsipper.

Baggerød AS er en del av IMS Group. Vi er organisert på en slik måte at vi deler en rekke tjenester med konsernet. Våre aktsomhetsvurderinger henger nøye sammen med arbeidet i IMS Group.

Vi har godt etablerte rutiner for å analyser og redusere risiko knyttet til teknologien vi utvikler og leverer.  Baggerød jobber etter de etiske normene som er nedfelt i våre etiske retningslinjer.  I vårt kontinuerlige kvalitetsarbeid har vi jevnlige gjennomganger av egne rutiner der vi evaluerer samsvar med de gitte retningslinjer og om det er behov for justeringer, kompetanseheving eller helt nye rutiner.  Vi har etablerte rutiner for å håndtere hendelser og for å ivareta og bistå medarbeidere. Baggerød har også interne varslingsrutiner for mobbing, trakassering og overgrep.  Arbeidet med aktsomhetsvurderinger er en kontinuerlig prosess hvor formålet er reell forbedring for mennesker i vår egen virksomhet og leverandørkjeden.

 

The Consumer Authority, statement for 2022:

Information about Baggerød's work with human rights and decent working conditions.

The Consumer Authority, which entered into force on 1 July 2022, commits Baggerød to carry out due diligence assessments in line with international requirements, respond to inquiries from the general public and account for our work with due diligence assessments.

Baggerød is a company that manages and develops its own technology that is sold globally. The company has approximately 70 employees and has a strong position in the global maritime market with its products. Our customers are energy companies, shipyards, shipowners, and management companies globally and the export share is over 50%.

Baggerød wants to contribute to promoting respect for human rights and employee rights. The company therefore chooses to work with responsible suppliers and partners. The company has established ethical guidelines that describe our obligation to comply with the UN's Global Compact. The ethical principles include principles on human rights, employee rights, business ethics, equality, anti-discrimination, forced labour, child labour and the environment. Baggerød works systematically to incorporate the human rights aspect in our operations and towards our partners. We do this, among other things, by giving our employees decent wages and regulated working hours. We have zero tolerance for child labour in our own business - and in the supply chain. We work to uncover whether Baggerød contributes to possible violations of human rights and decent working conditions, and we exercise a high degree of caution when we have operations or business partners in areas where human rights and workers' rights are weaker. We expect our suppliers to comply with our ethical principles.

Baggerød AS is part of the IMS Group. We are organized in such a way that we share several services with the group. Our due diligence assessments are closely linked to the work of the IMS Group.

We have well-established routines for analyzing and reducing risks linked to the technology we develop and deliver. Baggerød works according to the ethical norms laid down in our ethical guidelines. In our continuous quality work, we have regular reviews of our own routines where we evaluate compliance with the given guidelines and whether there is a need for adjustments, skills enhancement, or completely new routines. We have established routines for handling incidents and for looking after and assisting employees. Baggerød also has internal reporting procedures for bullying, harassment, and abuse. The work with due diligence assessments is a continuous process where the purpose is real improvement for people in our own business and the supply chain.

Leading manufacturer of fire rated doors, windows and door drive-systems to the maritime market.

Certification: